VšĮ "Veido fondas" yra pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas - padėti pacientams, turintiems veido defektus ir dėl finansinių sunkumų negalintiems pasirinkti tinkamo gydymo. Plačiau

Privatumo politika

INFORMACIJA

APIE VŠĮ „VEIDO FONDAS“

TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

(PRIVATUMO POLITIKA)

 

Ši privatumo politika suteiks informaciją kaip VšĮ „Veido fondas“ tvarko paramos davėjų ir labdaros gavėjų asmens duomenis ir kokias teises turite dėl tvarkomų duomenų.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asmens duomenų valdytojas yra VšĮ „Veido fondas“ (toliau – Fondas).
 2. Fondo kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas: 303469365; veiklos adresas: Vilnius, Vytenio g. 22-201.

 

FONDE TVARKOMI PARAMOS DAVĖJŲ IR LABDAROS GAVĖJŲ ASMENS DUOMENYS

Fondas gali tvarkyti paramos davėjų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 1. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra reikalingi asmens tapatybės nustatymui bei paramos apskaitai ir juos tvarkyti Fondą įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio c) papunktis suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu jie būtini, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė.
 2. Aukščiau nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, paramos suteikimo faktas, paramos suma) gali būti tvarkomi paramos viešinimo tikslais, turint paramos teikėjo sutikimą. Paramos teikėjo sutikimu gali būti tvarkomi ir kiti duomenų subjekto sutikime nurodyti asmens duomenys.
  1. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio f) papunktis suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti, jeigu duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
 3. Fondas gali tvarkyti labdaros gavėjų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, vaizdo duomenis (fotonuotraukas) bei specialių kategorijų labdaros gavėjų asmens duomenis: buvimo sveikatos priežiūros įstaigose faktą, duomenis apie labdaros gavėjų sveikatos būklę, diagnozę, taikytas diagnostikos ir gydymo priemones.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 1. Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi labdaros poreikio viešinimo, labdaros suteikimo ir apskaitos tikslu, turint labdaros gavėjo sutikimą.
  1. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio f) papunktis suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti, jeigu duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
 2. Asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data) yra reikalingi asmens tapatybės nustatymui bei paramos apskaitai ir juos tvarkyti Fondą įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  1. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio c) papunktis suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu jie būtini, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

Paramos davėjų asmens duomenys tvarkomi paramos apskaitos tikslu saugomi teisės aktų nustatytą terminą (10 metų nuo paramos suteikimo dienos). Paramos davėjų asmens duomenys tvarkomi paramos viešinimo tikslais saugomi paramos davėjų sutikime nurodytą terminą.  

Labdaros gavėjų asmens duomenys tvarkomi labdaros suteikimo ir apskaitos tikslu saugomi teisės aktų nustatytą terminą (10 metų nuo paskutinės paramos gavimo operacijos). Labdaros gavėjų asmens duomenys tvarkomi labdaros poreikio viešinimo tikslais saugomi labdaros gavėjų sutikime nurodytą terminą. 

 

Asmens duomenų teikimas

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Fondas teikia jos tvarkomus asmens duomenis valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojams ir (arba) tvarkytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Fondą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Asmens duomenys yra tvarkomi įgyvendinant atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO

Duomenų subjektai turi teisę pateikę prašymą:

 1. būti informuoti apie duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 3. reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 4. teisės aktų nustatytais atvejais reikalauti ištrinti duomenis;
 5. teisės aktų nustatyta atvejais reikalauti laikinai apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 6. teisės aktų nustatyta atvejais nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 7. bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui, jeigu asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
 8. Duomenų subjektų teisės dėl duomenų tvarkymo ir jų įgyvendinimo tvarka yra reglamentuota Fondo Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis tvarkos apraše.

Su asmens duomenų apsauga susijusius prašymus galima pateikti:

 1. asmeniškai adresu: Vilnius, Vytenio g. 22-201;
 2. paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Vilnius, Vytenio g. 22-201;
 3. el. paštu: info@veidofondas.lt.

Pateikdamas prašymą duomenų subjektas ar jo atstovas privalo patvirtinti savo tapatybę.

Duomenų subjektai, manantys, kad yra pažeidžiamos jų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas: ada@ada.lt

 

FONDO INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Fondo interneto svetainėje  https://veidofondas.lt/ yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelė rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Jie skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, taip pat analizuoti lankytojų elgseną bei rinkti statistinius duomenis.

Slapukai nenaudojami Jūsų tapatybei nustatyti.

Jūs turite teisę atsisakyti slapukų (išskyrus būtinų tinkamam svetainės veikimui), pasirinkę atitinkamas nuostatas savo interneto naršyklėje arba paspausdami atitinkamą nuorodą mūsų interneto svetainėje, tačiau dėl to gali pablogėti interneto svetainės funkcionalumas.