VšĮ "Veido fondas" yra pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas - padėti pacientams, turintiems veido defektus ir dėl finansinių sunkumų negalintiems pasirinkti tinkamo gydymo. Plačiau

Paramos ir valdymo taisyklės

PARAMOS GAVIMO IR LABDAROS TEIKIMO BEI VALDYMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios VŠĮ „Veido fondas“ (toliau – Fondas) paramos gavimo ir labdaros teikimo bei valdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) pateikia informaciją apie paramos gavimo ir labdaros teikimo būdus, formas, viešinimą, Fondo, paramos teikėjų bei labdaros gavėjų teises ir pareigas.

1.2. Labdara teikiama savanoriškai ir neatlygintinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

1.3. Fondas įsipareigoja savo apskaitoje ir atskaitomybėje teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti duomenis apie suteiktą labdarą ir gautą paramą.

2. Fondo tikslai

2.1. Didinti medicinos paslaugų ir priemonių prieinamumą odontologijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos bei kitose medicinos srityse.

2.2. Siekti tikslų mokslo, mokymo, profesinio tobulinimo bei tobulinimosi srityje.

2.3. Organizuoti bei rengti kursus, seminarus (įskaitant išvažiuojamojo ir (arba) nuotolinio pobūdžio) bei švietėjiškas programas.

2.4. Organizuoti bei teikti labdarą Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka asmenims, turintiems teisę gauti labdarą;

2.5. Bendradarbiauti su kitais šioje srityje dirbančiais Lietuvos ir užsienio fondais, labdaros ir paramos organizacijomis.

3. Paramos teikimo būdai

3.1. Fondui finansinę paramą galima teikti žemiau išvardintais būdais:

3.1.1. juridiniai asmenys gali atlikti bankinį pavedimą į Fondo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LT507044060008000922 banke SEB bankas, AB,

3.1.2. fiziniai ir juridiniai asmenys gali naudotis Fondo interneto svetainėje įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis. Tokiu būdu galima skirti paramą mokėjimų sistemomis „Paysera“ ir „Paypal“;

3.1.3. fiziniai asmenys gali skirti Fondui 1,2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį;

3.2. Fondui gali būti suteikta ir neatlygintina nefinansinė parama suteikiant paslaugas, perduodant bet kokį turtą, įskaitant įsigytas ir / ar pagamintas prekes, suteikiant turtą naudotis panaudos teise ar testamentu paliekant turtą.

 

4. Paramos sutartis

4.1. Parama gali būti teikiama sudarant arba nesudarant rašytinę paramos sutartį, taip pat gavus Fondo prašymą dėl paramos skyrimo.

4.2. Rašytinė paramos sutartis yra privaloma, kai paramos suma yra didesnė nei 1 500 (vienas tūkstantis ir penki šimtai) eurų. Kai paramos suma (vertė) yra didesnė nei 14 500 (keturiolika tūkstančių ir penki šimtai) eurų, sutartį privalo patvirtinti notaras. Sutartyje reikia nurodyti paramos teikėją ir jos gavėją, paramos pobūdį, paramos sumą, teikimo laiką ir kitą susijusią informaciją (CK 6.476 ir 6.469).

4.3. Rašytinė paramos sutartis nėra privaloma, kai paramos suma neviršija 1 500 (vieno tūkstančio ir penkių šimtų) eurų.

5. Parama prekėmis ir paslaugomis

5.1. Paramos teikėjai paramą gali teikti pačių pagamintomis arba įsigytomis prekėmis. Paramos vertė, kurią paramos teikėjas gali naudoti skaičiuojant pelno mokesčio lengvatą, yra lygi šių prekių pagaminimo arba įsigijimo savikainai be PVM.

5.2. Norint neskaičiuoti pardavimo PVM dėl nemokamai perduotų prekių, per mėnesį vienam paramos gavėjui perduotų prekių vertė turi būti ne didesnė kaip 145 Eur, jei šios prekės perduodamos paramos gavėjo veiklai vykdyti. Kitu atveju paramos teikėjas turi pats sau išsirašyti pardavimo PVM sąskaitą faktūrą dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams ir sumokėti pardavimo PVM (PVMĮ 79 str. 12 d.).

5.3. Paramos teikėjas gali teikti paramą paslaugų pavidalu. Paramą teikiant paslaugomis, paramos suma, taikoma skaičiuojant pelno mokesčio lengvatą, yra lygi šių paslaugų savikainai. Pavyzdžiui, jei įmonė suteikė sveikatos priežiūros paslaugas paslaugas, šios paramos sumą sudarys atliktų darbų savikaina – įmonės gydytojo darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos, medicinos priemonių išlaidos ir panašiai.

6. Paramos grąžinimas

6.1. Paramos teikėjo savanoriškai teikta parama Fondui yra neatlygintina ir negrąžinama ir jokios išimtys netaikomos, išskyrus 6.2 dalyje nurodytus atvejus.

6.2. Fondas turi teisę svarstyti paramos ar paramos dalies grąžinimą tokiu atveju, jeigu skirdamas paramą paramos teikėjas suklydo, nurodė neteisingą paramos sumą ir nori dalį tos sumos susigrąžinti bei nedelsiant apie tai praneša Fondui. Be to, Fondo sprendimu gali būti grąžinama parama, jeigu projektas, kuriam buvo skirta parama, dėl kokių nors aplinkybių nėra įgyvendinamas. Fondas atsižvelgia į paramos teikėjų prašyme pateiktus argumentus, tačiau neprivalo grąžinti visą ar dalį suteiktos paramos.

 

7. Paramos teikėjų teisės ir pareigos

7.1. Paramos teikėjas yra atsakingas už pateiktus duomenis apie save ir rėmimui skirtų lėšų teisėtumą.

7.2. Paramos teikėjas turi teisę prašyti sudaryti rašytinę paramos sutartį, jeigu paramos suma neviršija 1 500 (vieno tūkstančio ir penkių šimtų) eurų.

7.3. Paramos teikėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik Fondo įstatuose numatytai veiklai. Jei Paramos teikėjas tikslinėje paskirtyje nurodo asmenį, kuris lėšų gavimo metu Fondui nėra pateikęs prašymo-sutikimo, kaip numatyta 9.1. punkte (ar yra sutikimą atšaukęs), Fondas tokias lėšas paskirstys savo nuožiūra, kaip numatyta 8.1. punkte.

7.4. Paramos teikėjas gali kreiptis dėl jo skirtų lėšų tikslinės paskirties patikslinimo nedelsiant po Paramos lėšų pervedimo, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, kuomet buvo pervestos lėšos, pabaigos, pateikdamas taisyklėse nurodytais kontaktais Fondo atstovams informaciją su tikslia lėšų pervedimo data, suma ir pervedimui naudota platforma (Paypal, Paysera ir pan.). Fondas neįsipareigoja atlikti patikslinimo, tačiau atsižvelgiant į Paramos teikėjo prašyme pateiktus argumentus, patikslinimas gali būti atliekamas, jei tai neprieštarauja šių Taisyklių 8.4 punktui.

8. Fondo teisės ir pareigos

8.1. Fondas turi teisę savo nuožiūra paskirstyti gautas paramos lėšas vykdomiems projektams ar paskirti paramos lėšas vienam iš vykdomų projektų, jei paramos teikėjas nenurodo paramos skyrimo paskirties. Skirstant lėšas gali būti atsižvelgiama į labdaros gavėjų atvejų sudėtingumą, suplanuotų medicininių procedūrų datas / skubumą bei apimtis.

8.2. Jeigu Fondas interneto svetainėje skelbia informaciją apie bet kokiam Fondo projektui renkamą pinigų sumą, siekiama surinkti lėšų suma yra orientacinė. Fondas turi teisę šią orientacinę sumą keisti bet kuriuo projekto vykdymo metu.

8.3. Fondas turi teisę nepriimti paramos apie tai informuojant paramos teikėją.

8.4. Fondas turi teisę neatlikti Paramos teikėjo pervestų lėšų tikslinės paskirties patikslinimo, jei:

8.4.1. kalendoriniai metai, kuomet pervesta Paramos teikėjo parama, baigėsi ar;

8.4.2. pervestos Paramos lėšos jau buvo panaudotos Fondo tikslų įgyvendinimui ar;

8.4.3. Paramos teikėjas prašo paskirti lėšas projektui, kurio Fondas nevykdo ar nevykdė Paramos gavimo metu (pvz. paskirti lėšas Paramos gavėjui / asmeniui, kuris nėra pateikęs Fondui prašymo dėl lėšų rinkimo ir / ar nėra pateikęs Fondo prašomų Paramos gavėjo duomenų ir /ar atlikęs kitų būtinų veiksmų Paramos rinkimui).

8.5. Fondo administravimo išlaidoms padengti Fondo lėšos gali būti naudojamos tiek, kiek tai leidžiama teisės aktais.

9. Labdaros gavėjo teisės ir pareigos

9.1. Fiziniai asmenys, norintys tapti Fondo labdaros gavėjais, kurių vardu Fondas renka paramos lėšas ir surinktų bei jiems paskirtų lėšų ribose apmoka reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – Labdaros gavėjai), privalo pateikti Fondui pasirašytą nustatytos formos prašymą – sutikimą, kurio pagrindu Fondas savo internetiniame puslapyje (o taip pat ir socialinės medijos, tokios kaip Facebook, Instagram ir pan., paskyrose) skelbia informaciją apie Labdaros gavėją (vardą, pavardę, nuotraukas, diagnozę, Labdaros gavėjo istoriją, klinikinę situaciją), jam/jai renkamą pinigų sumą, reikalingas sveikatos priežiūros  paslaugas bei tvarko asmens duomenis.

9.2. Labdaros gavėjas turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo ir/ar duomenų viešinimo. Tokiu atveju Fondas panaikina Labdaros gavėjo paskyrą interneto puslapyje, o surinktas ir nepanaudotas iki sutikimo atšaukimo lėšas perskirsto kitiems Labdaros gavėjams ir/ar Fondo projektams.

9.3. Labdaros gavėjai, norintys pasinaudoti Fondo jų vardu surinktomis lėšomis, prieš pateikiant Fondui sąskaitą už jiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, turi susisiekti raštu su Fondo atstovais bei suderinti paslaugų apmokėjimą.

9.4. Labdaros gavėjas negali reikalauti, kad jam būtų paskirtos Fondui 1,2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies lėšos didesne apimtimi, nei Fondas paskiria padalindamas gautas lėšas atsižvelgiant į 8.1. punktą, jei jie nebuvo nurodyti kaip tiksliniai gavėjai Valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaitoje.

9.4. Kai Fondas teikia paramą paramos ir labdaros fondams, lėšų skyrimas yra vykdomas sudarant tarpusavio rašytines sutartis.

11. Kontaktinė informacija

11.1. Pasiteirauti dėl šių Taisyklių galima el. paštu agne@veidofondas.lt, telefonu +37062164655.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės gali būti bet kada atnaujintos ir / ar pakeistos Fondo sprendimu.

12.2. Galiojanti Taisyklių redakcija skelbiama Fondo interneto svetainėje.